ต่อเติมบ้านสองชั้น

Project   : ต่อเติมบ้านสองชั้น

Location : ถนนมหิดล เชียงใหม่

Time       : เมษายน 2560

Area       : 300 Sq.M.