+66616865544
cc7eng@gmail.com
333/41 Nongjom
Sansai Chiangmai

เกี่ยวกับเรา

Objectives

เป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และติดอันดับ 50 บริษัทที่ทรงอิทธิพลในวงการก่อสร้างของโลก ภายในปี 2040

Mission Statement

  • สร้างระบบการบริหารงานและตรวจสอบงานที่มีความยืดหยุ่นสูง แต่สามารถประมวลผลข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้รวดเร็วทันท่วงที เพื่อให้ผู้บริหารในทุกระดับสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
  • ขอใบรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ ISO9001 version 2015 และใบรับรองการจัดการด้านความปลอดภัย ISO14001 version 2015
  • ค้นคว้าและวิจัย เทคโนโลยีที่จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างให้สามารถลดต้นทุน และเวลาในการก่อสร้าง โดยยังคงมาตรฐานในการก่อสร้างที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดการก่อสร้าง รวมถึงเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างของโลก
  • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ในด้านระยะเวลาในการส่งมอบโครงการให้ตรงตามสัญญาที่ได้ให้กับลูกค้า โดยการควบคุมและบริหารการก่อสร้างภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจในการบริการ
  • สร้างสถาบันการศึกษาที่ใช้ระบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างของบริษัท เพื่อพัฒนาวงการการก่อสร้างให้มีมาตรฐาน โดยสร้างผู้ประกอบการคุณภาพด้านการก่อสร้าง ภายใต้เทคโนโลยีที่ได้ถ่ายถอดให้กับบุคคลากรที่สนใจเข้าศึกษาในสถาบันฯ