+66616865544
cc7eng@gmail.com
333/41 Nongjom
Sansai Chiangmai

ออกแบบ ประเมินราคา

งานออกแบบ
1. การสำรวจพื้นที่,การวางเค้าโครงอาคาร,จัดทำแบบร่าง และการออกแบบขั้นต้นการวางเค้าโครงการ ตามข้อมูลที่เจ้าของงานมอบให้ และจัดการวางเค้าโครงการออกแบบร่างขั้นต้น เพื่อเสนอแก่ผู้ว่าจ้าง บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ได้รับอนุมัติจากการออกแบบร่างขั้นต้น เพื่อออกแบบร่างขั้นสุดท้ายเสนอแก่ผู้ว่าจ้างเอกสารที่บริษัทเสนอให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ และอนุมัติตามขั้นตอน ประกอบด้วย
1.1 ผังบริเวณการก่อสร้างเบื้องต้น
1.2 รูปแบบอาคารสำนักงาน
1.3 รูปทัศนียภาพภายนอกเบื้องต้น
1.4 งานสำรวจพื้นที่ และจัดทำแผนที่ระดับพื้นผิว
1.5 งานเจาะสำรวจชั้นดิน

2. การจัดทำแบบและรายละเอียดก่อสร้าง หลังจากแบบร่างได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างแล้ว บริษัทจะจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้าง โดยเอกสารที่บริษัทจะส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง ประกอบด้วย
2.1 รายละเอียดประกอบแบบ รายการประกอบแบบ
2.2 แบบสถาปัตยกรรม
2.3 แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
2.4 แบบวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
2.5 แบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
2.6 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
2.7 หุ่นจำลอง (กระดาษ)

3. การประกวดราคา บริษัทจะให้ความร่วมมือในการประกวดราคา โดยให้คำแนะนำในการตรวจสอบใบเสนอราคาของผู้รับ
จ้างก่อสร้าง

4. การก่อสร้าง บริษัทจะให้ความร่วมมือในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปตามความประสงค์ในการออกแบบและเอกสารสัญญา ดังต่อไปนี้
4.1 ตรวจสอบการปฎิบัติงานของผู้รับจ้างก่อสร้างเป็นครั้งคราว และในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง
4.2 ให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
4.3 ให้รายละเอียดเพิ่มเติมกรณีความไม่สมบูรณ์ของแบบก่อสร้าง ตามความจำเป็น

5. การส่งมอบเอกสาร ผู้รับจ้างจะส่งมอบเอกสาร โดยมอบเป็นแบบก่อสร้างต้นฉบับขนาด A3 และเอกสารรายละเอียดประกอบ
แบบขนาด A4 จำนวน 1 ชุดและแบบพิมพ์เขียวขนาด A2 และเอกสารประกอบแบบขนาด A4 จำนวน 5 ชุด แก่ผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการเอกสารมากกว่าที่ระบุไว้ บริษัทจะเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารเพิ่มเติมตามความเป็นจริง

6. รายการที่ไม่ครอบคลุมในค่าบริการ

การขออนุญาตต่าง ๆ ต่อทางราชการ