+66616865544
cc7eng@gmail.com
333/41 Nongjom
Sansai Chiangmai

ควบคุมงาน

บริหารโครงการ
1. ประสานงานกับผู้ออกแบบตามที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งขึ้น
2 . จัดหาสถาปนิก วิศวกร ผู้ช่วยเข้ามาประจำที่หน่วยงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกำหนดไว้ในแบบแปลน
3 . จัดให้มีการประชุมประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการออกหนังสือเชิญประชุม โดยเชิญผู้ออกแบบ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา ช่างทุกประเภท
4. จัดทำบันทึกผลของการทำงานของผู้รับเหมาทุกประเภทและสรุปผลงาน จัดส่งให้ผู้ว่าจ้างเป็นระยะเวลาจนแล้วเสร็จโครงการ
5. จัดทำเอกสารวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ด้านเทคนิควิธีการขั้นตอนเกี่ยวกับปัญหาก่อสร้าง รวมทั้งการจัดทำแผนงานเพื่อควบคุมการก่อสร้าง และระยะเวลาการทำงานของผู้รับเหมาต่าง ๆ
6. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่นำมาก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบ และทำบันทึกเสนอความเห็นแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ เพื่อแก้ไขตรวจเช็คผลงานของผู้รับเหมา
7. จัดทำเอกสาร แบบฟอร์ม และปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น กำหนดเอกสารนำเสนอ การเสนอตัวอย่างวัสดุและรายละเอียด รวบรวมเอกสารเพื่อแสดงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
8. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมารายย่อย
9. ทำบัญชีรายการที่ต้องปฏิบัติ